• BARNEHAGENS SYV FAGOMRÅDER.

  04/10/2022

  1. kommunikasjon, språk og tekst

  Språket er en grunnleggende del av vår identitet og selvfølelse. Det og bli en dyktig og trygg kommunikasjonspartner er en viktig forutsetning for å fungere sosialt. Voksne er språklige modeller for barna. Vi vil stimulere barnas språkutvikling ved å snakke med barna og forklare hva vi gjør. Vi vil lytte til barna og lese for dem. Vi vil synge og bruke rim og regler sammen med barna. Vi vil bruke bokstaver der det er naturlig, på navneskilt og merkelapper, og la barna få øve på å skrive og lese bokstaver når de viser interesse for det. Tallrekke og alfabet skal være synlig på alle avdelingene.

   

   2. Natur, miljø og teknologi

   Rammeplanen sier at innen natur, miljø og teknikk skal barna bli kjent og få forståelse for planter, dyr, landskap, årstider og vær. I Nøtteliten familiebarnehage vil vi jobbe med dette blant annet ved å gi barna  muligheten til å være ute i all slags vær på barnehagens område eller i nærmiljøet.

  Målet er å

        legge tilrette for at barna skal like å være ute

        gi erfaringer med hva som skjer i naturen til ulike årstider

        lage mat ute sammen med barna, spise ute

        la barna utforske naturen – dyr og planter, jord og stein, vann og is

        lære barna miljøbevissthet (sortere papir, glass, plast o.l, ikke kaste boss i naturen)

   

   3.Etikk, religion og filosofi:

   Vi er bevisst på at de voksne i barnehagen skal være anerkjennende og gode rollemodeller for barna.

  Vi vil nevne at vi vil gi anledning til å  tenke og undre, snakke om hendelser i verden og i hverdagen, og sammen finne gode alternativer og løsninger når det har vært en konflikt mellom barna. 

    Vi kan synge kristne barnesanger og bordvers i tillegg til andre barnesanger. Vi markerer de kristne høytidene og på stor avdeling snakker vi om ulike religioner i ulike land, i forhold til hvilket land som har fokus den måneden.     

   

  4. Kropp, bevegelse mat og helse:

  Vi har fokus på å gi gi barna sansemessige og

  motoriske opplevelser og utfordringer. Dette får barna

  ved å  utfolde seg i ulendt terreng og på ulike steder.

  Hver tirsdag er Trollungene og de eldste på Dvergene i gymsalen på Hauge skole. 

  Bruk av fantasi i lek og aktiviteter ute i naturen, er med på å stimulere til motorisk utvikling hos alle barna uansett alder og aktivitetsnivå. Et aktivt liv i frisk luft er naturlig for barn.

  Vi har fokus på kostholdet, grovt brød og sunt pålegg. Alle lager middag hver fredag, mens Trollungene i tillegg har smørelunsj på mandager.

   

   5. Kunst, kultur og kreativitet:

   Estetiske fag handler om musikk, bevegelse, forming og drama. Barnehagen skal gi barna mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Gjennom dramatisering, bevegelse til musikk og ulike formingsaktiviteter utvikler barna skapende fantasi og kreativitet. De skal få erfaring med:

  - farger og maling,

  - myke materialer som tøy og tråd og verktøy som vev og nål.

  - materiale som lar seg forme, som leire og trolldeig.

  - dramatisering av ulike eventyr og historier.

  - ulike musikkinstrument.

   

   6. Antall, rom og form:

  Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Vi vil gi dem erfaring med antall og form ved å tilby dem leker som f.eks puslespill og puttekasse med ulike geometriske former. Vi vil også samtale med barna om antall, rom og form, og la dem bli kjent med tallene som  symboler.

   

  7. Nærmiljø og samfunn:

  Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt og erfaring med deltakelse i storsamfunnet. Barna skal få lov til å være med å ta avgjørelser i barnehagen. Det vil ikke si at vi kommer til å spørre barna: «Vil du ha på lue?», men «Vil du ha på den røde eller den grønne lua?» Barna erfarer slik at de kan være med å påvirke sin egen hverdag og oppvekst. Vi vil bruke nærmiljøets ressurser der det er mulig, og besøke for eksempel skole og kirke.