• Stafettloggen

    03/02/2016

     Bedre tverrfaglig innsats er en samarbeidsmodell utviklet i Danmark. Helsedirektoratet har tilpasset modellen til norske forhold og knyttet den opp mot satsningen "Fra bekymring til Handling"

    Haugesund kommune har vert med i Helsedirektoratets pilotprosjekt sammen med 7 andre kommuner. Det er nå utarbeidet en handlingsrekke som beskriver tiltak fra en bekymring oppstår til kontinuerlig og systematiske tiltak blir iverksatt. Alt blir dokumentert i en web basert løsning, godkjent av datatilsynet, som både foreldre og pedagogisk  leder har innsyn i. Stafettloggen vil være et samarbeid mellom foreldre og barnehagen og gi god dokumentasjon for det arbeidet som blir gjort rundt barnet.

    Stafettloggen vil bli tatt i bruk våren 2016 

     http://www.haugesund.kommune.no/stafettloggen